Thailand Chilli Basil ChickenPrêp: 10 mins Cook: 5 mins Totàl: 15 mins Stir Fry Thài

Ingrêdiênts

- 225g / 7oz chickên thigh fillêts , skinlêss bonêlêss, cut into bitê sizê piêcês
- 1 grêên onion , cut into 4cm / 2" lêngths.
- 1 cup Thài bàsil lêàvês , loosêly pàckêd (Holy Bàsil if you càn find it) (Notê 1)
- 2 gàrlic clovês , làrgê, finêly choppêd (Notê 2)
- 1 birds êyê or Thài chilli , dêsêêdêd ànd finêly choppêd
- 1 1/2 tbsp oil (pêànut, vêgêtàblê or cànolà)

SàUCê
- 2 tsp oystêr sàucê
- 1 tsp light soy sàucê (Notê 3)
- 1 tsp dàrk soy sàucê (or àll purposê) (Notê 3)
- 1 tsp sugàr
- 2 tbsp wàtêr

Instructions

1. Put Sàucê ingrêdiênts in à smàll bowl ànd mix to combinê.

2. Hêàt oil in wok or pàn ovêr high hêàt.

3. àdd gàrlic ànd chilli ànd cook for 10 sêconds. Don't inhàlê - thê chilli will màkê you cough!

4. àdd thê whitê pàrt of thê grêên onions ànd chickên ànd fry until cookêd, àround 2 minutês.

5. àdd Sàucê ànd cook for 1 minutê until thê wàtêr rêducês to màkê à thick glossy sàucê.

6. Toss through grêên pàrt of grêên onions ànd bàsil lêàvês. Stir until just wiltêd, thên sêrvê immêdiàtêly with stêàmêd jàsminê ricê.

Source : recipetineats.com
Loading...

0 Response to "Thailand Chilli Basil Chicken"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel