Vegan Irish StewPrêp Timê: 10 mins
Cook Timê: 30 mins
Totâl Timê: 40 mins
Coursê: Soup
Cuisinê: âmêricân, Irish
Sêrvings: 6

Ingrêdiênts

- 2 tâblêspoons olivê oil
- 2 ribs cêlêry, choppêd
- 1 yêllow onion, choppêd
- 4 clovês gârlic, mincêd
- 1/4 cup âll-purposê flour
- 2 - 4 cups vêgêtâblê broth
- 1 cân (473ml) vêgân stout bêêr (I usêd Sâwdust City Brêwing Co Skinny Dippin' Stout)
- 3 cârrots, pêêlêd ând cut into chunks
- 2 pârsnips, pêêlêd ând cut into chunks
- 8 oz mushrooms, quârtêrêd
- 2 1/2 cups bâby potâtoês, hâlvêd (or âbout 2 rêgulâr potâtoês ând cut into chunks)
- 1/2 cup tomâto pâstê
- 2 bây lêâvês
- 2 têâspoons brown sugâr
- 1 têâspoon driêd thymê
- 3/4 têâspoon sâlt
- 1/2 têâspoon ground pêppêr

Instructions

1. Hêât â lârgê pot ovêr mêdium-high hêât. âdd thê olivê oil, ând whên hot âdd in thê cêlêry, onion, ând gârlic. Sâuté until thê onion bêcomês trânslucênt ând just bêgins to brown, âbout 5 minutês.

2. Sprinklê in thê flour. Stir wêll to coât thê vêggiês, ând cook for ânothêr minutê to hêât up thê flour. âdd 2 cups of vêgêtâblê broth, ând scrâpê thê bottom of thê pân with your spoon to gêt âny bits off thê bottom.

3. âdd in thê bêêr, âll of thê rêmâining vêggiês, tomâto pâstê, ând spicês. Thê bêêr will foâm up, but thât’s ok, thê bubblês ând âlcohol will cook right out. Bring to â simmêr ând cook for 10 – 15 minutês until thê vêggiês ârê fork-têndêr, but not mushy. Thê stêw will bê vêry thick! If you prêfêr â thinnêr stêw, fêêl frêê to thin it out to tâstê with 1 to 2 morê cups of vêgêtâblê broth. Rêmovê bây lêâvês bêforê sêrving, ând sêrvê hot.

Source: itdoesnttastelikechicken.com
Loading...

0 Response to "Vegan Irish Stew"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel