One Pan Sour Cream Chicken Enchilada SkilletChéésy, créàmy, zésty ànd so much éàsiér thàn spénding your dày rolling énchilàdàs up, this sour créàm énchilàdà skillét bécomé your néw fàvorité wééknight méàl!

Prép Timé: 5 minutés
Cook Timé: 30 minutés
Totàl Timé: 35 minutés
Sérvings: 6 Sérvings
Càloriés: 460kcàl

Ingrédiénts

 • 3 tàbléspoons buttér
 • 3 tàbléspoons àll purposé flour
 • 2 cups chickén broth
 • 1/2 téàspoon koshér sàlt
 • 1/8 téàspoon chipotlé chili powdér optionàl
 • 1/4 téàspoon orégàno
 • 4 ouncés choppéd gréén chilés
 • 4 ouncés choppéd blàck olivés
 • 3 wholé bonéléss skinléss chickén bréàst hàlvés
 • 1 cup sour créàm
 • 12 wholé corn tortillàs cut into bité-sizéd piécés
 • 2 cups colby-jàck chéésé gràtéd

Instructions

 1. In à làrgé skillét, héàt buttér ovér médium héàt until méltéd. Stir in flour, cook for 1 minuté ànd whisk in chickén broth. Continué stirring until smooth ànd thickénéd-- àbout 2-3 minutés.
 2. Stir chipotlé chili powdér, sàlt, orégàno, gréén chilés ànd blàck olivés into thé sàucé ànd plàcé chickén bréàsts into pàn. Bring to à simmér, réducé héàt to low, covér ànd cook àbout 15 minutés or until chickén is cookéd through.
 3. Rémové chickén from pàn, léàving thé héàt on low, ànd plàcé chickén on à plàté to shréd into bité-sizéd piécés.
 4. Stir sour créàm into thé sàucé ànd réturn chickén to thé pàn àlong with thé tortillàs. Stir until combinéd ànd top with gràtéd chéésé. Covér pàn ànd cook for 5-8 minutés until bubbly ànd thé chéésé is méltéd.
Read More ==> heatherlikesfood.com
Loading...

0 Response to "One Pan Sour Cream Chicken Enchilada Skillet"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel