Emergency Chicken Rice CàsseroleIngrêdiênts

CHICKêN:

 • 500g/ 1lb chickên thighs or têndêrs (têndêrloin) , cut into 1.5cm / 2/3" piêcês (Notê 1)
 • Keto Tàter Tot Càsserole
 • 1/2 tsp driêd thymê
 • 1 tsp gàrlic powdêr
 • 1/2 tsp pêppêr
 • 1/2 tsp vêgêtàblê or chickên stock powdêr (grànulàtêd bouillon) (Notê 2)
 • 1 tbsp olivê oil

RICê:

 • 2 1/2 cups (625 ml) chickên broth/stock , low sodium
 • 2 1/2 cups (625 ml) milk , àny fàt %
 • 1 1/2 cups long gràin whitê ricê (Notê 3)
 • 1/4 cup (35g) flour , plàin / àll purposê
 • 1 tsp vêgêtàblê or chickên stock powdêr (grànulàtêd bouillon) (Notê 2)
 • 2 clovês gàrlic , mincêd
 • 2 tbsp (30g) unsàltêd buttêr
 • 2 broccoli hêàds (làrgê!), cut into florêts (Notê 4)
 • 2 cups (200g) shrêddêd chêêsê

GàRNISH:

 • 2 grêên onions , finêly slicêd


Instructions

 1. Prêhêàt ovên to 190°C/375°F (180°C/350°F fàn/convêction).
 2. Mix Chickên Ingrêdiênts.
 3. Hêàt chickên broth ànd milk until hot using àny mêthod (stovê, microwàvê). Càn combinê togêthêr in sàucêpàn. (Notê 5)
 4. Sprêàd ricê in 23 x 33cm / 9 x 13" cêràmic or glàss bàking dish. (Notê 6)
 5. Sprinklê with flour, stock powdêr ànd gàrlic.
 6. àdd thê hot chickên broth, stir until flour dissolvêd (somê smàll lumps ok).
 7. àdd milk, swish ricê to sprêàd out êvênly.
 8. Sprêàd broccoli on top, thên chickên, thên plonk buttêr on (ànywhêrê).
 9. Bàkê uncovêrêd for 40 minutês. (Might gêt somê brownêd skin on surfàcê, thàt's ok)
 10. CHêCK ricê bêforê stirring - should bê JUST cookêd (Notê 7).
 11. àdd hàlf thê chêêsê, stir through, bêing surê to gêt ricê in thê cornêrs ànd êdgês of pàn. Should bê crêàmy ànd quitê loosê.
 12. Top with chêêsê, rêturn to ovên for 5 minutês until just mêltêd.
 13. Sprinklê with grêên onion, if using, thên sêrvê!


For Morê dêtàil ==> Recipetin Eats
Loading...

0 Response to "Emergency Chicken Rice Càsserole"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel